Uitleg algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden op deze pagina en ons privacybeleid zijn bedoeld om ons te beschermen en u ook te beschermen. Wanneer u www.tvhdesign.nl gebruikt en u een opdracht of een bestelling bij ons plaatst via onze website, gaat u akkoord met elk van deze beleidsregels.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken – kom regelmatig terug om updates of wijzigingen te zien.
Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kunt u ons een e-mail sturen naar info@tvhdesign.nl om ons dit te laten weten.

TVH Design V.O.F  is een bedrijf geregistreerd in Nederland en Friesland;

Ons geregistreerde adres is;

 • Kleine Vos 5, 8472CC Wolvega, Nederland
 • KvK-nummer: 56348355
 • Btw-identificatienummer: NL 8520.84.456 B01
 • Bank Knab: NL51 KNAB 0255 3127 84
 • Bic Code: KNABNL2H

TVH Design en het TVH Design logo + Fashion Path en het Fashion Path logo zijn handelsmerken van TVH Design V.O.F.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TVHDesign, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Opdrachtgever dient maandelijkse kosten door te betalen totdat de einddatum van de overeenkomst is bereikt.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Gebruiker is afhankelijk van derde partijen zoals Google, BING, Yahoo en is geenszins verantwoordelijk voor het dalen van websiteposities. Gebruiker doet alles binnen de kennis van nu en handelt hiernaar. Gebruiker kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor misgelopen inkomsten als gevolg van een daling van de posities in de zoekmachines.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 4 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na verlenen dienstverlening, tenzij uit de aard van het verleende anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom 

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Elektronische communicatie

 1. Door onze website te gebruiken, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal verlopen. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door mededelingen op deze website te plaatsen.
 2. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in om berichten van ons elektronisch te ontvangen (naar het meest recente e-mailadres dat u ons hebt verstrekt) en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie geschiedt schriftelijk.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen en te vinden op tvhdesign.com/algemene-voorwaarden
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Zowel u als TVH Design V.O.F.  stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

In deze leveringsvoorwaarden wordt uitgelegd hoe we uw Online opdracht, bestelling, uw rechten en onze plicht jegens u behandelen m.b.t levering.

Artikel 14. Bestellen en betalen

 1. Bestellingen zijn onderhevig aan de vereiste voorraadbeschikbaarheid. Artikelen die u aan uw winkelmandje op de site toevoegt, zijn niet voor u gereserveerd en zijn beschikbaar voor verkoop aan andere klanten die tegelijkertijd op de site browsen. De voorraad wordt voor u gereserveerd zodra u uw bestelling heeft geplaatst en de verkoop is afgerond zodra de bestelling uit ons magazijn is verzonden en u een verzendbevestiging per e-mail ontvangt.
 2. We accepteren betalingen met Visa, MasterCard, American Express, Maestro, Maestro International, Visa Electron en Apple Pay. We gebruiken betaalprovider Mollie om betalingen te verwerken. Door een bestelling bij ons te plaatsen, erkent u dat we uw persoonlijke informatie en betalingsgegevens met deze providers zullen delen.
 3. Betalingen voor alle bestellingen zijn onderworpen aan fraudecontroles en controles door de kaartuitgever. Door een betaling in te dienen via de site, geeft u toestemming voor dergelijke controles zoals vereist. Voor uw eigen veiligheid moeten de factuurnaam, het adres en het telefoonnummer overeenkomen met die van de betaalkaart wanneer u een creditcard / betaalkaart gebruikt. We behouden ons het recht voor om elke bestelling te annuleren die niet aan deze criteria voldoet.
 4. Door uw bestelling op onze site te plaatsen, bevestigt u dat de creditcard / betaalkaart van u is of dat u de bevoegdheid van de kaarthouder hebt om de betaling uit te voeren.
 5. We behouden ons het recht voor om betalingen en bestellingen te weigeren voor klanten die niet 18 jaar of ouder zijn, of voor elke bestelling naar eigen goeddunken. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen we het bedrag dat u aan ons heeft betaald terugstorten.
 6. Goederen kunnen enigszins afwijken van hun foto’s. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat de kleur van de goederen nauwkeurig weerspiegelt.

Artikel 15. Prijzen

 1. We controleren de prijzen regelmatig op onze website, maar als we ontdekken dat de prijs is veranderd of dat er een prijsfout is opgetreden bij het ontvangen van uw bestelling, zullen we contact met u opnemen en vragen of u door wilt gaan met uw aankoop tegen de juiste prijs. Als u bevestigt dat u door wilt gaan, vormt uw bevestiging een nieuwe bestelling voor ons. Houd er rekening mee dat de verkoop pas is afgerond als we de goederen vanuit ons magazijn hebben verzonden en u een verzendbevestiging per e-mail hebben gestuurd.
 2. De prijzen op onze website zijn inclusief btw in de EU en het Verenigd Koninkrijk. Getoonde prijzen zijn exclusief bezorgkosten, hoewel alle bestellingen van meer dan € 150 / $ 175  / £ 150 in aanmerking komen voor gratis standaard verzending. Als uw bestelling niet in aanmerking komt voor gratis standaard verzending, of als u ervoor kiest om te betalen voor exprespost ( UPS, DHL ), worden de bezorgkosten aan u getoond en door u bevestigd tijdens het plaatsen van de bestelling.

Artikel 16. Levertijden

 1. We zullen de goederen zo snel mogelijk naar u verzenden nadat u uw bestelling heeft geplaatst, normaal gesproken binnen 2 werkdagen, behalve in het geval van vooraf bestelde goederen die een langere doorlooptijd hebben voor verzending, zoals aangegeven op het moment van bestellen. We verzenden geen goederen in het weekend of op feestdagen. Als we de goederen niet binnen die tijd kunnen verzenden, zullen we u zo snel mogelijk een e-mail sturen om u hiervan op de hoogte te stellen en u een geschatte leverdatum te geven. Als u niet tevreden bent met de geschatte leverdatum, kunt u uw bestelling annuleren en ontvangt u een volledige terugbetaling.
 2. We zullen altijd proberen uw goederen te leveren binnen de termijnen die op onze website worden getoond, maar zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die buiten onze controle liggen. Alle opgegeven levertijden hebben betrekking op normale werkdagen en zijn exclusief feestdagen. We nemen contact met u op als uw levering wordt vertraagd om redenen die buiten onze macht liggen, en als u dat wilt, kunt u uw bestelling annuleren en een terugbetaling ontvangen voor de artikelen die u nog niet heeft ontvangen.
 3. In Europa verzenden we goederen met DPD en DHL. In de VS en alle andere internationale bestemmingen verzenden we goederen met DHL.
 4. U bent verantwoordelijk voor de goederen zodra deze bij u zijn afgeleverd. Als een pakket beschadigd is, dient u dit de volgende werkdag na levering uiterlijk 17.00 uur aan ons door te geven – als bedrijf kunt u de e-mail sturen naar administratie@tvhdesign.com en als consument naar klantenservice@tvhdesign.com met vermelding van uw opdrachtnummer of ordernummer.

Artikel 17. Douanekosten

 1. U hoeft geen invoerrechten te betalen als u zich in de EU bevindt. We verzenden bestellingen naar de Noorwegen, VS, Canada, Japan en Zwitserland met eventuele invoerrechten die door ons zijn betaald, dus u hoeft geen extra kosten te betalen voordat u uw artikel ontvangt.
 2. Voor andere wereldwijde bestemmingen kan uw lokale douane-instantie invoerrechten en inklaringskosten in rekening brengen. Door uw bestelling te plaatsen, erkent u dat het uw verantwoordelijkheid is om deze kosten aan de vervoerder te betalen voordat uw pakket bij u kan worden afgeleverd.
 3. Als u een artikel aan ons retourneert voor terugbetaling, zullen wij het bedrag dat u aan ons heeft betaald terugbetalen, maar niet de douanekosten die u aan de vervoerder of uw lokale douaneautoriteit hebt betaald.

Artikel 18. Retourneren en annuleren

 1. We willen dat u tevreden bent met uw ontwerp of aankoop bij ons. Als u op wat voor manier dan ook niet tevreden bent met de goederen, kunt u ons als bedrijf een e-mail sturen naar administratie@tvhdesign.com en als consument naar klantenservice@tvhdesign.com met vermelding van uw opdrachtnummer of ordernummer.
 2. Niets in deze handelsvoorwaarden is bedoeld om uw wettelijke rechten te beïnvloeden.

Artikel 19.1. Deze rechten omvatten:

 1. dat alle door ons geleverde ontwerpen, drukwerk, goederen geschikt zijn/is voor het beoogde doel en van voldoende kwaliteit zijn en voldoen aan de gegeven beschrijving. Als goederen defect zijn u het recht heeft het recht om binnen een bepaalde periode te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen.
 2. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw drukwerkproeven, goederen, bieden wij u, naast uw wettelijke rechten, het recht om uw bestelling te annuleren, de goederen naar ons te retourneren en een volledige terugbetaling te ontvangen via uw oorspronkelijke betalingsmethode. Mits u de goederen nog niet heeft gebruikt, gedragen, gewassen of op een andere manier heeft beschadigd of gewijzigd, en u de goederen binnen 30 dagen na de bevestigde leverdatum aan ons retourneert in dezelfde staat waarin u ze heeft ontvangen.
 3. U bent wettelijk verplicht om redelijkerwijs voor de goederen te zorgen terwijl ze in uw bezit zijn.
 4. Als u besluit de goederen te retourneren, dient u ons een e-mail te sturen naar administratie@tvhdesign.com om het retourproces te starten. We zullen u een vooraf betaald verzendetiket bezorgen om de items naar ons terug te sturen en een retourformulier dat u in het pakket kunt opnemen. U moet de items opnieuw inpakken in de originele verpakking om deze tijdens het transport te beschermen.
 5. Alle restituties onder ons 30 dagen retourbeleid zullen binnen 5 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen worden gedaan. We kunnen alleen restituties geven op de betaalkaart of betaalmethode waarmee u oorspronkelijk hebt betaald, of aan PayPal als u die heeft gebruikt voor uw oorspronkelijke betaling. Als u een artikel aan ons retourneert voor terugbetaling, zullen wij het bedrag dat u aan ons heeft betaald terugbetalen, maar niet de douanekosten die u aan de vervoerder of uw lokale douaneautoriteit hebt betaald.
 6. Restitutie is niet mogelijk voor TVH Design-kortingscodes die uw vanuit onze marketing heeft mogen ontvangen. Uw recht op retour en annulering, zoals hierboven uitgelegd, doet geen afbreuk aan uw lokale wettelijke annuleringsrecht.

Artikel 20. Defecte producten retourneren

 1. Al onze spullen worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, maar fabricagefouten kunnen nog wel eens voorkomen. Mochten uw goederen defect zijn of objectief niet voldoen aan de omschrijving op de website, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via klantenservice@tvhdesign.com zodat we dit voor u in orde kunnen maken.
 2. Als u binnen zes maanden na het plaatsen van uw bestelling contact met ons opneemt, kunt u kiezen uit de volgende opties: een vervangend artikel (indien op voorraad); een ruil voor een ander item of items met dezelfde waarde of een kortingscode voor het bedrag dat u voor het defecte artikel hebt betaald.; of een terugbetaling.
 3. Wanneer we een terugbetaling, omruiling of een kortingscode geven vanwege een defect artikel, dekt dit de waarde van uw bestelling voor die goederen, inclusief eventuele bezorgkosten die u aan ons hebt betaald (tenzij u andere items hebt behouden die tegelijkertijd zijn betaald) . Schade door langdurig of overmatig gebruik wordt niet als fabricagefout beschouwd.

Artikel 21. Uw annuleringsrechten

 1. U als klant heet het recht om bestellingen voor online gekochte goederen te annuleren gedurende de periode van 14 werkdagen, te beginnen met de dag na de dag waarop u de goederen heeft ontvangen, en om een ​​terugbetaling te ontvangen. Klanten buiten de EU hebben 14 dagen de tijd om bestellingen onder deze rechten te annuleren. Als u een beroep wilt doen op uw wettelijke rechten, bent u verplicht om de kosten voor het retourneren van de geannuleerde artikelen aan ons te betalen.
 2. Alle restituties vinden plaats binnen 30 dagen na kennisgeving van annulering. Als u de opdracht, bestelling om welke reden dan ook beëindigt nadat de goederen naar u zijn verzonden of u ze heeft ontvangen, moet u deze aan ons retourneren volgens de bovenstaande retourinstructies. Als u uw rechten uitoefent, moet u de goederen binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u het contract wilt beëindigen, opsturen.

Artikel 22. Ruilen

 1. Stuur een e-mail als bedrijf naar administratie@tvhdesign.com en als consument naar klantenservice@tvhdesign.com met vermelding van uw opdrachtnummer of ordernummer als je je bestelling wilt ruilen. We zullen binnen 2 werkdagen reageren om te bevestigen of we uw nieuwe bestelling nog beschikbaar is. We hebben een beperkte voorraad beschikbaar, dus helaas kunnen we niet garanderen dat u uw goederen kunt ruilen voor het gewenste artikel.
 2. Als we het artikel beschikbaar hebben, volg dan de bovenstaande procedure om de goederen naar ons terug te sturen. Zodra we de geretourneerde goederen hebben ontvangen, sturen we u gekozen artikel gratis op. Als we het artikel niet meer beschikbaar is, moet u de goederen retourneren zoals hierboven uiteengezet en zullen we een terugbetaling uitvoeren in overeenstemming met de hierboven uiteengezette voorwaarden.

Artikel 23. Beperkingen van onze aansprakelijkheid jegens u

 1. Niets in deze handelsvoorwaarden zal uw wettelijke rechten beperken of onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken: voor fraude, frauduleuze voorstelling van zaken of onze grove nalatigheid of de grove nalatigheid van onze werknemers, voor elke kwestie waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen.

Behoudens annulering, en tenzij verboden door uw lokale wettelijke wetgeving, zullen deze handelsvoorwaarden niet:

 1. Ons verantwoordelijk maken voor enige schade of verlies veroorzaakt aan u wanneer dergelijke schade of verlies redelijkerwijs niet te voorzien is voor u en ons wanneer u akkoord gaat met deze handelsvoorwaarden, inclusief wanneer de schade of verlies het gevolg is van onze schending van deze algemene voorwaarden van de handel
  ons verantwoordelijk maken voor enige schade of verlies veroorzaakt aan u wanneer u deze handelsvoorwaarden niet als consument aangaat (zoals gedefinieerd in uw lokale wettelijke wetgeving).
 2. Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of enige schade die ontstaat in verband met deze handelsvoorwaarden is met betrekking tot elke claim beperkt tot de offerteprijs of aankoopprijs van uw opdracht, bestelling of bestellingen.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze handelsvoorwaarden als de vertraging of mislukking het gevolg is van een gebeurtenis die buiten onze controle ligt. Dergelijke gebeurtenissen omvatten, zonder beperking, het falen van de infrastructuur, overheidsingrijpen, oorlogen, burgerlijke onrust, kaping, brand, overstroming, ongeval, storm, stakingen, uitsluitingen, terroristische aanslagen of industriële acties die ons of onze leveranciers treffen.

Artikel 24. Elektronische communicatie

 1. De voorwaarden genoemd onder artikel 12.1 / 12.2 van de algemene voorwaarden zijn hier van kracht!

 

Wat valt onder dit privacybeleid?

Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie en Analytics-gegevens die door de TVH Design worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt, hetzij online (bijvoorbeeld via e-mail of een online programma), persoonlijk (bijvoorbeeld via vragenlijsten over fysieke activiteitsbereidheid) , evaluaties of beoordelingen, daadwerkelijke gebruiksgegevens of uw feedback) of anderszins van u ontvangen (bijv. brieven, via de telefoon, door interactie met onze mobiele applicaties of andere online-eigendommen, enig ander deel van het TVH Design Platform of enquêtes / vragenlijsten).

Tenzij anders overeengekomen, is dit beleid ook van toepassing op informatie over u die door TVH Design aan haar klanten, relaties wordt doorgegeven, zoals bijvoorbeeld uw uw werkgever. Andere derde partijen, zoals sociale netwerken die u gebruikt in verband met het TVH Design platform, kunnen ook informatie over u verzamelen, gebruiken en delen. We raden u aan het privacybeleid van elk van die sites te lezen om inzicht te krijgen in hoe uw informatie wordt gebruikt of gedeeld door die derde partijen.

Uw opdracht, aankoop van goederen via deze website is onderworpen aan en wordt beheerst door de handelsvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden van de website, het privacybeleid en het cookie beleid die op deze pagina worden weergegeven, en u dient deze te lezen voordat u een opdracht of een bestelling plaatst.

Wijzigingen in dit privacy beleid

We kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, tenzij lokale wetgeving een minimale duur vereist voordat herzieningen van kracht worden.

Toegestaan ​​gebruik van de website en beperkingen

U zult de website niet plaatsen, publiceren, reproduceren, verzenden, verspreiden of anderszins bekijken, gebruiken of exploiteren op een manier die:

 1. In strijd is met deze websitevoorwaarden
 2. In strijd is met enige toepasselijke wet, regel, verordening of bestelling
 3. Onze website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden of het gebruik en genot van de website door een andere partij kan verstoren.

U zult op geen enkele manier via de website enig computervirus, inclusief keyloggers, spyware, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere kwaadaardige of schadelijke programmering, verzenden, verspreiden, introduceren of anderszins beschikbaar stellen via de website.

Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de website vrij is van virussen, kunnen we niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Als u software of andere inhoud van de website downloadt, doet u dit op eigen risico.

Je mag niet:

De website gebruiken in verband met het opvragen, verzamelen, verkrijgen of opslaan van persoonlijke informatie, wachtwoorden, accountinformatie of informatie over andere gebruikers van de website. Gebruik maken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens in verband met de website.
De informatie op de website op enigerlei wijze wijzigen of dergelijke informatie reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of verspreiden of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, alle copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen van de website verwijderen.

De website en alle tekst, audio, video, afbeeldingen, muziek, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op of kan worden gedownload van de website, is het eigendom van of wordt met toestemming gebruikt door TVH Design, haar licentiegevers. of haar aanbieders van inhoud en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten en mogen alleen worden gebruikt zoals toegestaan ​​in deze websitevoorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal.

Elk ongeoorloofd gebruik van dergelijke informatie kan in strijd zijn met copyrightwetten, handels merkwetten, privacy- en publiciteitswetten en andere wetten, regels en voorschriften.

Nauwkeurigheid van informatie

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op de website volledig, nauwkeurig en actueel is, kunnen we de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie op de website niet garanderen.

Handelsmerken

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo’s, pictogrammen en domeinnamen die op de website worden gebruikt of weergegeven, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen of servicemerken die eigendom zijn van TVH Design. Andere handelsmerken, handelsnamen en servicemerken die op de website worden gebruikt of weergegeven, zijn de geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen of servicemerken die eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren en worden gebruikt met toestemming van TVH Design.

Niets op een van de websites verleent of mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om handelsmerken, handelsnamen, servicemerken of logo’s te gebruiken die op een van de websites worden weergegeven zonder onze schriftelijke toestemming of de schriftelijke toestemming van een dergelijke derde-eigenaar.

Linken naar de website

U kunt vanaf een andere website naar onze website linken. Alle links naar onze website moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en alle toepasselijke beleidsregels van TVH Design, en we behouden ons het recht voor om elke link op elk moment te verbieden.

Het is niet toegestaan ​​onze website of enige informatie die op onze website wordt weergegeven in frames of soortgelijke middelen op een andere website weer te geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Links van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden die wij niet bezitten, beheren of controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud of andere informatie die zich bevindt op of toegankelijk is vanaf een site van een derde partij. We onderschrijven, garanderen of doen ook geen verklaringen of garanties met betrekking tot websites van derden, of enige inhoud of andere informatie die zich bevindt op of toegankelijk is via hen. Als u besluit om een ​​website van een derde partij te bezoeken waarnaar wordt gelinkt vanaf onze website, doet u dit geheel op eigen risico!

Openbare fora

Alle informatie die u vrijgeeft in openbare ruimtes, website of ander online systeem dat wordt beheerd door TVH Design (of, natuurlijk, het internet in het algemeen) kan openbare informatie worden. U moet voorzichtig zijn wanneer u besluit om persoonlijke informatie in dergelijke gebieden vrij te geven!

Vrijwaringen

Uw gebruik van de website is op eigen risico! De inhoud of enige services die in verband met de website worden aangeboden, worden geleverd ‘as is’ zonder enige vorm van garantie, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- inbreuk op intellectueel eigendom. We bieden geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de website of enige inhoud, informatie of diensten die erop worden aangeboden of beschikbaar gesteld. De website is mogelijk verouderd en we doen geen enkele toezegging of aanvaarden geen enkele verplichting om de website bij te werken.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computersysteem, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of browsen op de website of uw website. het downloaden van enige inhoud en informatie van de website.

In geen geval zullen wij, onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, handelspartners, noch enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of verzending van de website aansprakelijk zijn jegens enige partij voor enige partij. indirecte, speciale, bestraffende, incidentele, gevolg- of andere schade van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van de website, elke website die is gelinkt aan de website, of de inhoud, informatie of diensten op een of alle dergelijke websites, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie en al dan niet op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De voorgaande uitsluitingen van geïmpliceerde garanties zijn niet van toepassing voor zover wettelijk verboden. Raadpleeg uw lokale wetgeving voor dergelijke verboden.

In het geval van een probleem met een van de website of de inhoud, gaat u ermee akkoord dat uw enige remedie is om de website niet langer te gebruiken. Niets in deze websitevoorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor fraude beperken of uitsluiten, of beweren deze te beperken of uit te sluiten.

De bovenstaande disclaimers zijn niet van toepassing op producten die worden behandeld in onze handelsvoorwaarden.

Vrijwaring

Tenzij verboden door de toepasselijke lokale dwingende wetgeving, stemt u ermee in ons, onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden en handelspartners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elk verlies, kosten, schade of onkosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria en juridische kosten) die zijn gemaakt in verband met een claim, eis of actie van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze websitevoorwaarden.

Als u verplicht bent om ons hieronder te vrijwaren, kunnen we, naar eigen goeddunken, de verdediging en afwikkeling van dergelijke claims op eigen kosten en op eigen kosten beheersen. Zonder het voorgaande te beperken, mag u geen schikking treffen, compromissen sluiten of op enige andere manier een claim van derden verwijderen zonder onze toestemming.

Rechtskeuze en jurisdictie

Deze websitevoorwaarden en alle daarop gebaseerde contracten worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en EU en alle geschillen die daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Niettegenstaande het voorgaande, zal niets in deze websitevoorwaarden enige wettelijke rechten die aan u zijn verleend onder de lokale wetgeving (in het bijzonder consumentenbeschermingswetten) die onaangetast blijven en volledig van kracht blijven, beperken of uitsluiten, of beweren deze te beperken of uit te sluiten.

Beëindiging

We kunnen uw gebruik van de website op elk moment, om welke reden dan ook of zonder reden opschorten of beëindigen. We behouden ons het recht voor om alle of een deel van de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Wettelijke rechten

Niets in deze websitevoorwaarden zal enige wettelijke rechten die aan u zijn verleend onder de lokale wetgeving (in het bijzonder consumentenbeschermingswetten) die onaangetast en volledig van kracht blijven, beperken of uitsluiten, of beweren deze te beperken of uit te sluiten.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.

Contact informatie

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen. De Nederlandse wet bepaalt dat inwoners van Nederland het recht hebben om bedrijven te vragen hen te vertellen hoe hun persoonlijke informatie is gedeeld met derden, of helemaal niet, voor de direct marketingdoeleinden van de derde partijen. Neem voor een dergelijk verzoek contact met ons op via de volgende contactgegevens.

TVH Design | Kleine Vos 5 | 8472 CC Wolvega | Nederland | info@tvhdesign.nl

Verzameling van persoonlijke informatie en Analytics-gegevens.

 1. Persoonlijke informatie is informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, te lokaliseren of contact met u op te nemen. Het bevat ook andere informatie over u die we koppelen aan persoonlijke informatie. TVH Design verzamelt de volgende soorten persoonlijke informatie:
 2. Contactinformatie waarmee wij u kunnen identificeren en met u kunnen communiceren, zoals de naam, het fysieke adres, e-mailadres en telefoonnummer van uw of uw contactpersoon in noodgevallen.
 3. Demografische informatie waarmee we uw kunnen volgen, zoals uw leeftijd, geslacht en denkrichting, zodat we de door u gevraagde services bieden.
 4. Transactie Informatie over hoe u met ons en zakelijke partners omgaat, inclusief lidmaatschappen, aankopen, vragen en klantenaccounts.
  Financiële informatie indien nodig om aankopen te vergemakkelijken, zoals uw creditcardinformatie.
  Aanvrager Informatie indien nodig van degenen die solliciteren naar banen en stages bij TVH Design.
  Trainingsinformatie over uw trainingsactiviteit en fysieke prestaties.
 5. Analytics-gegevens zijn gegevens die zijn gegenereerd door, verzameld door, verzonden van of opgeslagen in apparatuur op basis van het gebruik ervan. Analytics-gegevens omvatten informatie die is verzameld door uw gebruik van trainingsapparatuur, informatie die door uw computer of mobiel apparaat is verzonden tijdens interactie met onze online-eigenschappen, zoals bijvoorbeeld serverregistratie-informatie. Analytics-gegevens omvatten ook informatie die wordt verzonden vanaf uw computer of mobiel apparaat bij interactie met cookies, webbakens en andere trackingobjecten. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
 6. Kinderen jonger dan 13 jaar. TVH Design verkoopt geen en verkoopt niet bewust persoonlijke gegevens of Analytics-gegevens van of over een kind jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder of wettelijke voogd van het kind. Als we ontdekken dat we onbedoeld informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we onmiddellijk alle redelijke maatregelen nemen om die gegevens uit onze systemen te verwijderen.

Reacties

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie.

We verzamelen de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt.

Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Media Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien waar we jouw data naartoe sturen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Jouw contactinformatie

Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties.

Login Cookies

Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard.

Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. Ingesloten inhoud van andere websites

(embedded) inhoud

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.